nexus slot

depo 25 bonus 25

nexus slot

zeus slot

garansi kekalahan 100

Algemene Voorwaarden - Sparo Tapijttegels

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sparo

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Sparo Trading:            de besloten vennootschap Sparo Trading gevestigd en kantoorhoudende te (6674 DL) Herveld aan de Verbindingsweg 12, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 75387204;

Koper:                         de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die goederen koopt en afneemt van Sparo Trading;

Consument:                 de Koper die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst:            de overeenkomst tussen Sparo Trading en de Koper;

Bedenktijd:                  de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Herroepingsrecht:        de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Website:                      de website van Sparo Trading, te raadplegen via https://www.sparo.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen;

Webshop:                    de webwinkel van Sparo Trading, te bereiken via de Website;


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden, die voor en/of tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website worden getoond en aanvaard, zijn van toepassing op elk aanbod van Sparo Trading en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sparo Trading en de Koper, tenzij en voor zover van (bepalingen uit) deze voorwaarden door voornoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Sparo Trading vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.3       Het privacy statement zoals opgenomen op de Website is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1       Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Koper het aanbod van Sparo Trading zoals getoond in haar Webshop aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Webshop.

3.2       Nadat de Koper het aanbod van Sparo Trading heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Webshop bepaalde wijze, ontvangt de Koper onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging van Sparo Trading.

3.3       Sparo Trading kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als Sparo Trading op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Sparo Trading gerechtigd om een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1       Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Sparo Trading bekendgemaakte vertegenwoordiger.

4.2       Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sparo Trading retourneren, conform de door Sparo Trading verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3       Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sparo Trading. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.4       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zin herroepingsrecht resp. het product niet aan Sparo Trading teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

5.1       Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.2       Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Sparo Trading dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

5.3       Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

5.4       De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Sparo Trading niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 6 – Verplichtingen Sparo Trading bij herroeping

6.1       Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Sparo Trading de aankoopsom van de goederen binnen veertien dagen nadat zij de geretourneerde goederen heeft ontvangen.

6.2       De terugbetaling wordt verricht met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode.

Artikel 7 – Levering

7.1       Sparo Trading neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en leveren van bestellingen.

7.2       De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.3       Sparo Trading zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bij onredelijk late levering zonder dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, heeft de Koper het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Sparo Trading zal de aankoopsom van de bestelde goederen dan terugbetalen.

7.4       In geval van overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd die de situatie van overmacht voortduurt.

7.5       Indien de Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, is Sparo Trading gerechtigd de bestelling te annuleren.

7.6       Het risico op verlies of beschadiging van de goederen gaat op de Koper over op het moment waarop de goederen aan de Koper juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of een door de Koper aan te wijzen derde wordt gebracht.

7.7       Zodra bij Sparo Trading bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden, wordt de datum per e-mail of telefonisch doorgegeven aan de Koper. Tegen een meerprijs van € 35,00 kan Sparo Trading het dagdeel (ochtend, middag of avond) doorgeven waarop de levering zal plaatsvinden.

7.8       De levering geschiedt af bedrijf, dat wil zeggen doordat de Koper de goederen afhaalt bij Sparo Trading, en alle prijzen zijn op een dergelijke levering gebaseerd. Als de Koper de goederen afgeleverd wil hebben op het door de Koper opgegeven adres dan komen de vervoerskosten en de kosten voor verzekering van de goederen voor rekening van de Koper.

7.9       De koper dient zorg te dragen dat het adres waar de aflevering plaatsvindt goed bereikbaar is. Indien de goederen niet op het door de Koper opgegeven adres kunnen worden afgeleverd of indien op het opgegeven adres niemand beschikbaar is voor het in ontvangst nemen van de goederen dan is Sparo Trading gerechtigd de daardoor tevergeefs gemaakte bezorgkosten in rekening te brengen bij de Koper.

7.10      Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen zullen de goederen door Sparo Trading worden afgeleverd op de begane grond.

7.11      De Koper dient bij aflevering de vrachtbrief of de factuur te ondertekenen voor de correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden die bij de aflevering zichtbaar zijn of hadden kunnen zijn moeten vermeld worden op de vrachtbrief of de factuur.

Artikel 8 – Betaling

8.1       De prijzen zoals genoemd in de Webshop zijn exclusief BTW. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. Sparo Trading heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen voor de goederen te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden.

8.2       Betaling van bestellingen in de Webshop dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode. Voor zover de Koper geen betaling verricht in de webshop dient betaling per pin of a contact plaats te vinden uiterlijk op het moment van afhalen van de goederen of de aflevering daarvan bij de Koper.

8.3       De Koper is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Sparo Trading te melden.

8.4       Het in rekening brengen van meerprijzen is mogelijk conform artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 9 – Garantie / Klachten

9.1       Vanwege de aard van de door Sparo Trading geleverde goederen (gebruikte tapijttegels en/of B-keus tapijttegels) kan Sparo Trading geen (fabrieks)garantie af geven met betrekking tot de kwaliteit van te leveren goederen. De door Sparo Trading te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die aan een partij gebruikte tapijttegels en/of B-keus tapijttegels kunnen worden gesteld.

9.2       Uitdrukkelijk kan niet geklaagd worden over zijn gebreken die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval en/of normale slijtage.

9.3       Sparo Trading beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

9.4       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sparo Trading, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

9.5       Bij Sparo Trading ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sparo Trading binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.6       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9.7       Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Sparo Trading. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door … aangestelde afhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Sparo Trading als Consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

9.8       Een klacht schort de verplichtingen van Sparo Trading niet op, tenzij Sparo Trading schriftelijk anders aangeeft.

9.9       Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sparo Trading, zal Sparo Trading naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1      De aansprakelijkheid van Sparo Trading zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Sparo Trading in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Sparo Trading niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Sparo Trading beperkt tot de waarde van de bestelling c.q. de factuur waarop het geschil betrekking heeft.

10.2      Sparo Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Sparo Trading.

10.3      Onverminderd het bovenstaande is Sparo Trading niet aansprakelijk als de schade is te wijzen aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of door onoordeelkundig of eigenlijk gebruik van de goederen door de Koper.

10.4      Als is aangetoond dat de goederen, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 10 is bepaald, redelijkerwijs niet aan de Overeenkomst beantwoorden dan heeft Sparo Trading de keuze de desbetreffende goederen tegen retournering daarvan te vervangen door soortgelijke goederen dan wel het aankoopbedrag volledig of gedeeltelijk aan de Koper te restitueren. 

Artikel 11 – Overmacht

11.1      Sparo Trading is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sparo Trading geen invloed kan uitoefenen. Als zodanige oorzaken worden onder meer, doch niet uitsluitend, aangemerkt: werkstaking en uitsluiting, brand, oorlog of oorlogsgevaar, storm of waterschade, epidemie, oproer, rellen of burgeroorlog, transport- of fabricagestoringen of faillissement van haar toeleveranciers. 

Artikel 12 – Ontbinding

12.1      Indien een der partijen zich in een overmachtssituatie bevindt en zich daarop beroept is elke partij, mits deze situatie op dat tijdstip nog voortduurt en beëindiging daarvan niet is te voorzien, na verloop van zes maanden na het intreden van deze situatie gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

12.2      Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, zonder dat sprake is van overmacht, alsmede in geval van faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of onder curatele stelling, mag Sparo Trading de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten zonder dat Sparo Trading gehouden is enige schade van de Koper wegens die ontbinding of opschorting te vergoeden.

Artikel 13 – Klantgegevens

13.1      Sparo Trading beschermt de persoonsgegevens die Koper op welke wijze dan ook aan Sparo Trading verstrekt.

13.2      De Koper is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webshop up to date te houden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1      Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sparo Trading en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2      Geschillen tussen Sparo Trading en de Koper worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank te Gelderland, met dien verstande dat de Koper binnen een maand nadat Sparo Trading zich op dit beding heeft beroepen ook voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.

Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden

15.1      Sparo Trading is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit betekent dat voor volgende bestellingen (ook als die middels hetzelfde gebruikersaccount worden geplaatst) andere algemene voorwaarden kunnen gelden. Voor zover een wijziging betrekking heeft op reeds geplaatste/geleverde bestellingen, zijn de artikelen 16.2 en 16.3 van toepassing.

15.2      De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking aan de Koper, of op een latere datum als dit in de bekendmaking vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

15.3      Als de Koper de wijziging niet wenst te accepteren, dan kan hij deze Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de dag waarop de wijziging van kracht wordt.

Algemene voorwaarden downloaden

Download hier onze algemene voorwaarden als PDF bestand: Algemene Voorwaarden Sparo.

slot qris

bonus new member

slot777

slot777

https://kelurahanwahno.kotajayapura.id/wp-includes/js/bonus-new-member/

https://kroya-kroya.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/depo-20-bonus-20/

spaceman

spaceman